Công tơ điện 3 pha EMIC có 2 loại trực tiếp và gián tiếp.

  1. Công tơ điện 3 pha EMIC MV3E4 trực tiếp có các dòng 50(100)A, 30(60)A, 20(40)A, 10(40)A. 
  2. Công tơ điện 3 pha gián tiếp EMIC MV3E4 có dòng 5(6)A.

Tất cả công tơ điện 3 pha Gelex EMIC MV3E4 đều có cấp chính xác là​ 2.

Sản phẩm đã xem